ដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ កោះរូង សាឡឹម របស់ ក្រុមហ៊ុន LBN