អិលប៊ីអិន អ៊ីនធើធេនមេន

អិលប៊ីអិន អ៊ីនធើធេនមេន

អិលប៊ីអិន អេនធើធេនមេន ចាប់ផ្តើមបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានបម្រើជូនដូចជា៖

  • ការផលិតស្ពតពាណិជ្ជកម្ម

  • ការផលិតភាពយន្ត

  • ការបង្កើតប្លុក​ និងវេបសាយ

  • ការឌីហ្សាញក្រាហ្វិក

  • ការថតរូប និងវីដេអូ

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ