បេសកម្ម

...ការសិក្សាវាយតម្លៃផ្នែកទីផ្សារដែលយើងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ និងការកំណត់សក្តានុពល​ ក្នុងការជំរុញកា​រ​ផលិ​ត ការដាំដុះ ការបង្កើនបរិមាណ​ ​គុណភាព​​​ ប្រសិទ្ធភាព​​ ដើម្បីឆ្លើយតប​តាម​តម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​ជាតិ ​និងអ​ន្តរជាតិ ព្រមទាំងខិតខំពង្រឹង​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​នាំចេញផងដែរ។