គំរោងអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូត៍លំនៅដ្ឋាន

គំរោងអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូត៍លំនៅដ្ឋាន

គំរោងអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូត៍លំនៅដ្ឋាន របស់អិលប៊ីអិន គ្រុប មានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ១០២ ក្នុងក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។ ផ្ទៃដីមានទំហំធំទូលាយដែលមានចំនួនប្រមាណ ៧១ឡូត៍។

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ